จุดแข็ง
          1.มีความสดใสร่าเริง และมีอารมณ์ขันเสมอ
          2.ช่างคิด ช่างสังเกต
          3.ฉลาดคิดเร็วตัดสินใจเร็ว และไม่ชอบหยุดนิ่ง
          4.ไหวพริบดี สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง
          5.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีความสามารถในการวางแผน
          6.รักการเรียนรู้ สนุกที่จะหาประสบการณ์ ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลง
          7.สามารถให้ความช่วยเหลือ คำปรึกษา คำแนะนำแก่คนรอบข้างได้
          8..เก็บความรู้สึกดี มักไม่แสดงความรู้สึกโกธรออกมา

จุดอ่อน
          1.ขาดความมุ่งมั่นและไม่อดทนไม่มีความหนักแน่น
          2.ไม่ค่อยเข้าใจความรู้สึกที่แท้จริงของตน
          3.เป็นคนเบื่อง่าย ขาดความจริงจังทั้งที่เป็นคนมีความทะยาน
          4.แม้จะเป็นคนคิดการณ์ไกล แต่ไม่ชอบที่จะทำ มักวางมือเสียง่ายๆ
          5.กล้าคิด กล้าทำแต่จริงๆแล้วขาดความรอบครอบ
          6.ไม่ตรงต่อเวลานัก ไม่ต้องการความรับผิดชอบสูง
          7.ขาดพลังในการควบคุมตน

Advertisements