จุดแข็ง
          1.มีความเป็นเพื่อนให้ทุกคนอย่างไม่เลือก
         2.ตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจน มีจุดยืนที่มั่นคง
         3.ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ไม่เคยดับมอด
         4..เด็ดเดี่ยว ไม่ท้อแท้
         5.กล้าได้กล้าเสีย แก้ปัญหาเก่ง ไม่ตื่นตกใจง่าย
         6.รู้จักกาลเทศะ
         7.สร้างจุดสนใจได้ดีเสมอ สร้างความประทับใจให้กับทุกคน
         8.สุขุมเยือกเย็น ไม่เคยทำอะไรสะเพร่า

จุดอ่อน
          1.ต่อต้านกฎเกณฑ์อย่างจริงจัง จนบางครั้งก้าวร้าว
          2.ไม่ลงให้ใครง่ายๆ
          3.ไม่แสดงความคิดเห็นของตน แต่เก็บเกี่ยวความคิดของผู้อื่น
          4.ชอบเสี่ยง ทั้งที่ไม่มีความมั่นใจเลย
          5.ไม่ทนกับคนที่ตนคิดว่าไรสาระ
          6.ไม่ชอบแสดงออกทางอารมณ์ แม้แต่จะทำสิ่งที่ดีๆให้กับคนที่ตนรัก
         7.คาดหวังสูงกับความเป็นคนมีเสน่ห์และเป็นที่ยอมรับของคนรอบข้าง
         8.ชอบคิด ชอบวางแผน แต่ไม่ชอบลงมือทำ

Advertisements